Basis Course

Hello Music
คอร์สสอนดนตรีสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี

Hello Music Vol.1 สำหรับเด็กวัย 3 ปี

เด็กวัย 3 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่ชอบจินตนาการและสามารถเล่นคนเดียวโดยมีการสมมุติบทบาทกับชีวิตประจำวัน มีความสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อม ชอบที่จะทำอะไรเหมือนคนรอบข้าง กิจกรรมทางดนตรี ของ Hello Music จะใช้พัฒนาการของวัย 3ปีนี้มาจำลองในชั้นเรียนโดยใช้ดนตรีที่คุณครูบรรเลงให้ฟัง ฝึกร้องเพลง

กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic โดยใช้จังหวะที่เหมาะกับวัย 3 ปี และเริ่มให้เด็กๆมีการเล่นเปียโนระดับพื้นฐาน เปิดโอกาศให้เด็กๆได้แสดงความสามารถของตนเองผ่านการเล่นดนตรีที่ชื่นชอบ จากการเลือกเครื่องดนตรีในห้องเรียนได้อย่างอิสระ กิจกรรมที่เรียนแบบกลุ่มสำหรับวัย 3 ปี Hello Music จะทำให้เด็กรู้จัก และรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ และการแข่งขันกันในเชิงสร้างสรรค์ และรู้จักมองโลกในแง่บวก กระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียนวัย 3 ปีได้อย่างรวดเร็ว และสร้างสรรค์

Hello Music Vol.2 สำหรับเด็กวัย 3 ปี

เด็กๆวัย 4ปีเริ่มมีพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ชอบการแสดงออก อยากโชว์ และมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก,ใหญ่เพิ่มขึ้น Hello Music ในชั้นเรียนจะเพิ่มทักษะการเล่นเปียโนโดยใช้ Rhythmic และ Solfeggio เป็นสื่อของการสอนให้ซึมซับกับจังหวะต่างๆโดยให้ร่างกายนั้นได้สัมผัสกับ Melody และ Rhythm เด็กๆจะเริ่มพัฒนาทักษะการอ่านมากขึ้น เพื่อที่เด็กๆจะได้ใช้ในการพัฒนาการเล่นดนตรีระดับสูงขึ้นต่อไป บรรยากาศของชั้นเรียนจะมีความสนุกสนาน เด็กๆจะรู้จักดนตรีในหลากสไตล์ ผ่านการบรรเลงของครูผู้สอน ทำให้เด็กๆเริ่มมีความซาบซึ้งในสุนทรีย์ทางดนตรีเพิ่มขึ้น

ในคลาสเรียนเด็กๆจะได้เล่นเปียโนมากขึ้น ฝึกและพัฒนาทักษะการเล่นอย่างเป็นระบบ เพราะเราเชื่อว่าถ้าได้เริ่มต้นกับสิ่งที่ดี และถูกต้องในช่วงวัยนี้จะทำให้เขามีการพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการเล่นเปียโนระดับสูงได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

Why We Are The Best Place To Learn

Certified and Experienced Teachers
Before & After School Care
Certified Curriculum
Safe & Secure Environment

For the needs of special plans can contact

: 02-101-0618

: kawaimusiccwt@gmail.com

กำลังมองหาหลักสูตรเรียนดนตรีสำหรับเด็ก
ที่มีคอร์สเรียนเหมาะกับช่วงอายุใช่ไหมคะ?

หรือโทร: 02-101-0618